Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Onderwerpen

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse onderhoudssector als ’s werelds beste helpt te presteren. De NVDO doet dit door in de sector een onafhankelijke positie in te nemen en alle relevante bedrijfssectoren met behulp van voorlichting, advisering, kennisontwikkeling, (wetenschappelijk) onderzoek en kennisuitwisseling ten dienste te staan en zo op weg te helpen naar excellent asset management. De NVDO is een vereniging waar de leden zich, zowel als vertegenwoordiger van hun bedrijf of organisatie, als professional én als persoon, thuis voelen. Een NVDO lid heeft, op basis van zijn of haar individuele ‘know how’ en kunde, de bereidheid kennis en ervaring uit te wisselen met geïnteresseerden (leden en niet-leden).


En dan verder
De onderwerpen onderhoud, installatiebeheer en Asset Management mogen zich verheugen op een steeds groeiende belangstelling vanuit het bedrijfsleven, regulier onderwijs, overheid en maatschappij. Bijna dagelijks worden deze onderwerpen in de landelijke media aangehaald, meestal naar aanleiding van incidenten. Het belang van onderhoud, installatiebeheer en Asset Management voor de maatschappij wordt meer en meer herkend en erkend. Hiernaast zien steeds meer kapitaalsintensieve bedrijven asset management, beheer en onderhoud in het bijzonder, als een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en men ziet in dat met een effectieve toepassing hiervan een belangrijk concurrentievoordeel kan worden bereikt. Toeleveranciers in de vorm van contractors, consultants en MRO leveranciers springen met groot enthousiasme en wisselend succes in dit groeiende gat in de markt.

Als onafhankelijk platform voor het genereren, vergaren, verspreiden en uitwisselen van kennis heeft de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud, NVDO onmiskenbaar een belangrijke positie verworven binnen de onderhoudssector. NVDO, Europa’s grootste onderhoudsplatform, vertegenwoordigt de Nederlandse Onderhoudsmarkt die een omvang heeft van tussen de 30 en 35 miljard euro. Dit is ongeveer 4 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De totale sector biedt werkgelegenheid aan zo’n 260.000 tot 300.000 onderhoudsprofessionals. Daarmee is ongeveer vier procent van de werkzame bevolking in Nederland actief in de onderhoudssector.

 

Who are we?
The Dutch Maintenance Society (NVDO) is the leading sector organization that offers support through advocacy, knowledge transfer and networks to companies and individuals involved in decision-making in the field of Maintenance/Asset Management and thus represents the Dutch maintenance sector as to help them to perform like the world's best. NVDO does this by occupying an independent position in the sector and by serving all relevant maintenancesectors with the help of information, advice, knowledge development, (scientific)research and knowledge exchange, thus helping them on their way to excellent Asset Management. At NVDO the members feel at home, both as a representative of their company or organization, as a professional and as a person. Based on his or her individual know-how and skills, an NVDO member is prepared to exchange knowledge and experience with interested parties (members and non-members).

And then on
The subjects of maintenance and Asset Management can look forward to an ever-growing interest from the business community, regular education, government and society. These topics are mentioned almost daily in the national media, usually in response to incidents. The importance of maintenance, installation management and Asset Management for society is increasingly recognized and acknowledged. In addition, more and more capital-intensive companies see asset management, management and maintenance in particular, as an essential part of their business and it is recognized that an important competitive advantage can be achieved with an effective application of this. Suppliers in the form of contractors, consultants and MRO suppliers are jumping into this growing gap in the market with great enthusiasm and varying degrees of success.

As an independent platform for generating, gathering, disseminating and exchanging knowledge, NVDO has unmistakably acquired an important position within the maintenance sector. Knowledge is our Power!


Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen