Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Onderwerpen

Disclaimer

Door deze website of een van de andere websites van de NVDO te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden – en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze websites vermeld zijn – van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze websites niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze websites, dan dient u het deel van deze websites dat daar betrekking op heeft niet te gebruiken en dient u die inhoud niet te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door de NVDO te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze websites vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op de websites te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze websites van toepassing zijn. De NVDO behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Voorts behoudt de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van deze websites te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Ook kan de NVDO elk moment beslissen wie er wel of geen toegang hebben tot al dan niet afgeschermde delen van de site. Indien de NVDO het vermoeden heeft dat hier misbruik van gemaakt wordt, heeft de uitgeverij het recht zonder nadere uitleg de toegang tot het afgeschermde deel te ontzeggen.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op deze websites te verzekeren, aanvaardt de NVDO geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. De NVDO wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreuk makend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van deze websites of de inhoud, van de hand. De NVDO geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze websites; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. De NVDO stelt uw gegevens echter niet beschikbaar aan derden. De Vereniging geeft geen garantie dat deze websites toegankelijk zijn of dat de servers die deze websites ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door de NVDO vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval is de NVDO aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze websites of de onmogelijkheid om deze websites of de inhoud te gebruiken, zelfs indien de NVDO in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Deze websites kunnen verwijzingen naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van de NVDO. De vereniging is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. De NVDO heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze websites opgenomen, en het opnemen van een link naar enige websites mag niet zodanig worden uitgelegd dat de vereniging de inhoud van die websites zou onderschrijven. Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, presentaties, illustraties en foto’s) behoren toe aan de NVDO. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Enig ander gebruik van de inhoud dan om te bekijken, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVDO is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendoms-vermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën. Overname van informatie afkomstig van deze websites is alleen toegestaan onder voorwaarden en met bronvermelding. Er mag een citaat worden overgenomen van beperkte omvang (maximaal 35 woorden, inclusief kop), met daaraan gekoppeld een hyperlink die ook echt werkt en doorverwijst naar het volledige artikel op de NVDO websites. De privacy statement is op gebruikersmateriaal van toepassingen. De NVDO mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten. Cookies zijn eenvoudige, kleine tekstbestandjes die informatie over het sitebezoek en uw surfgedrag bevatten. De cookies worden gedownload door uw apparaat/browsercombinatie als u een site bezoekt en worden uitgelezen door uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) bij het openen van pagina’s van de betreffende site. Deze anonieme markers maken het op een site mogelijk dat de site herinnert wie u bent en dat bijvoorbeeld een functionaliteit als inloggen werkt. Via de internetopties in uw browser kunt u zien welke cookies op uw apparaat zijn geplaatst.


Veiligheid & privacyBelangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen