Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Provincie Limburg roept gemeenten op om zonneladder toe te passen

Donderdag, 18 maart 2021 01:53
Provincie Limburg roept gemeenten op om zonneladder toe te passen

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben gemeenten verzocht om vooruitlopend op de nieuwe Omgevingsverordening de zonneladder toe te passen bij het vergunnen van zonneparken. Vooruitlopend op de komst van de nieuwe Omgevingsvisie creëerde het provinciebestuur eind 2019 al een tijdelijke zonneladder.

 

Omgevingsverordening

Gedeputeerde Staten hebben half december de Omgevingsvisie Limburg vastgesteld – met daarin de Limburgse zonneladder – en ter besluitvorming aan de Provinciale Staten aangeboden. Die zullen op 9 april aanstaande de omgevingsvisie definitief vaststellen.

 

De Provinciale Staten hebben afgelopen december bovendien een motie aangenomen waarmee Gedeputeerde Staten verzocht wordt om de Limburgse zonneladder te verankeren in de nog op te stellen Omgevingsverordening. Hierbij wordt het ‘nee, tenzij’-principe geformuleerd voor zonneparken op goede landbouwgrond en kwetsbare natuur. Daarbij komt er ook een motiveringsplicht, zodat gemeenten en de provincie moeten motiveren waarom er wordt gekozen voor een bepaalde trede van de zonneladder. Daarbij gaat het om een goede ruimtelijke integrale afweging, de instandhouding van de landschapsstructuur en bijbehorende kenmerken, het combineren van meerdere functies, aandacht voor lokaal draagvlak en participatie en het doorlopen van zorgvuldige procedures.

 

Participatieproces

Gedeputeerde Staten melden dat de ontwerp-Omgevingsverordening via een participatieproces in het eerste kwartaal van 2021 zowel ambtelijk als bestuurlijk ter consultatie voorgelegd wordt aan de relevante stakeholders. Daarbij is er ook aandacht voor het betrekken van inwoners in dit proces. Na de uitgebreide consultatie en terinzagelegging stellen Provinciale Staten de Omgevingsverordening dit najaar vast en zal deze in werking treden op 1 januari 2022.

 

Formele status zonneladder

Op dit moment is er sprake van een ‘interim-beleid’ als het gaat om het in acht nemen van de provinciale zonneladder. Gedeputeerde Staten schrijven hierover in een brief aan de gemeenten het volgende: ‘Wij vragen gemeenten om hier in hun beleidsvoorbereidingen en concrete initiatieven rekening mee te houden. De bestuurlijke en juridische grondslag hiervoor verankeren wij in de Omgevingsvisie (april) en uiteindelijk in de Omgevingsverordening (eind 2021). Wij verzoeken u echter om voor zonnepark-initiatieven die in de tussenliggende periode in procedure worden gebracht, rekening te houden met het aankomend beleid en dit reeds mee te nemen in de afweging van deze betreffende initiatieven. Uiteraard is de provincie, in lijn met de huidige manier van onderlinge samenwerking, bereid om ambtelijk in een vroeg stadium van een initiatief mee te denken en op deze manier te borgen hoe de toepassing van de Limburgse zonneladder en provinciale belangen op een goede manier worden gemotiveerd.

 

Met dank aan Solar Magazine

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen