Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Intentieovereenkomst voor windmolens op zeedijk

Zaterdag, 21 mei 2022 08:45
Intentieovereenkomst voor windmolens op zeedijk

Het energiebedrijf RWE krijgt gelegenheid om drie of vier windmolens op de zeedijk te ontwikkelen, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Het dagelijks bestuur heeft besloten hiervoor een intentieovereenkomst te sluiten met RWE. Dit omdat dit initiatief van het energiebedrijf goed past in het eigen energiebeleid en het streven om honderd procent energieneutraal te worden.

 

“Als waterschap vinden we het belangrijk bij te dragen aan het klimaatakkoord dat erop is gericht om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. In het coalitieakkoord ‘Door water verbonden’ is opgenomen dat we streven naar een bedrijfsvoering die 100% energieneutraal is, onder meer door het laten ontwikkelen van drie tot vier grote windmolens door derden op onze gronden en terreinen. Indien gerealiseerd levert het initiatief van RWE een grote bijdrage aan ons streven energieneutraal te worden. De windmolens kunnen een hoeveelheid energie opwekken die overeenkomt met circa 60% van het totale energieverbruik van waterschap Hunze en Aa’s. Doordat we Garanties van Oorsprong willen afnemen, in combinatie met de ligging van de windmolens op onze eigen zeedijk, kunnen we de opgewekte energie beschouwen als door onszelf opgewekt.

Daarnaast is ons beleid dat we onze eigendommen beschikbaar stellen aan derden voor de opwekking van duurzame energie om daarmee bij te dragen aan een lagere CO2-uitstoot. Het initiatief van RWE past hierin”.

Voorgeschiedenis
Eind 2020 bleek dat er rondom de eventuele plaatsing van hoge windmolens op onze zeedijk de nodige zorgen spelen, zoals onder meer bleek vanuit verschillende inspreekreacties. Zorgen die zich richten op natuur, leefbaarheid, welzijn en landschap. Het algemeen bestuur heeft destijds in ruime meerderheid besloten te willen komen tot een intentieovereenkomst met RWE. Dit echter op voorwaarde dat deze zorgen in een zorgvuldig omgevingsproces aan de orde komen en goed worden gewogen. Dit heeft het waterschap vervolgens verwoord in een brief aan RWE. Een positieve reactie op deze brief en de toezegging van RWE hieraan tegemoet te willen komen, was voorwaarde voor het waterschap om tot een intentieovereenkomst te kunnen komen.

Aanpassing in zoekgebied
Inmiddels is duidelijk dat RWE de zorgen uit de brief onderkent en wil voldoen aan de voorwaarden die hierin zijn gesteld. Een belangrijke aanpassing in de plannen van het energiebedrijf is dat het zoekgebied fors is ingeperkt (van 15 naar circa 5 kilometer). Eind 2020 was het deel van onze zeedijk tussen grofweg Delfzijl en de Punt van Reide in beeld. Inmiddels kijkt RWE alleen nog naar de zeedijk langs het Zeehavenkanaal in Delfzijl (vanaf de zeesluis tot de Oterdummerpier).

Dagelijks bestuurslid Inge Eshuis over de intentieovereenkomst: “RWE heeft ons gevraagd helderheid te geven over de condities waaronder wij bereid zijn hun toestemming te geven voor de bouw en exploitatie van drie of vier windmolens op onze zeedijk. Dit omdat wij eigenaar zijn van de zeedijk. Deze helderheid bieden we met het sluiten van een intentieovereenkomst. Het belang van een zorgvuldig omgevingsproces en aandacht voor de zorgen voor natuur, leefbaarheid, welzijn en landschap zijn hierin benoemd. De inperking van het zoekgebied is hierin een belangrijke stap. Het zoekgebied van RWE ligt nu enkel nog in een industriële omgeving waar al meerdere windmolens staan.”

Randvoorwaarden
Met de intentieovereenkomst wordt een stap gezet in een proces dat mogelijk kan leiden tot de plaatsing van windmolens, ergens op onze zeedijk langs het Zeehavenkanaal in Delfzijl. Zover is het echter nog lang niet. Voorwaarde voor plaatsing van de windmolens is dat dit past binnen ruimtelijk beleid. Locaties voor windmolens worden aangewezen op basis van ruimtelijke procedures waarbinnen een brede maatschappelijke belangenafweging plaatsvindt. Dit gebeurt onder de bevoegdheid van de provincie.

“Daarnaast verleent het waterschap al waterbeheerder en als eigenaar van de zeedijk pas medewerking aan het initiatief van RWE als wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden:

  • De bescherming die de dijk het achterliggende land biedt tegen de zee mag onder geen beding en op geen enkele manier negatief worden beïnvloed door aanleg en exploitatie van de windmolens;
  • RWE is initiatiefnemer en investeert in en exploiteert de windmolens;
  • Wij ontvangen een marktconforme opstalvergoeding;
  • We nemen Garanties van Oorsprong af voor de door de windmolens opgewekte energie, zodat we deze kunnen beschouwen als door onszelf opgewekt;
  • Een zorgvuldig omgevingsproces en een goede informatievoorziening richting omgeving en andere stakeholders”.

De intentieovereenkomst zal binnenkort worden ondertekend.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen