Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Herziene ARIE-regeling - Valt u er ook onder?

Woensdag, 05 juli 2023 10:15
Herziene ARIE-regeling - Valt u er ook onder?

Voor bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, is wet- en regelgeving opgesteld om medewerkers, milieu en omwonenden te beschermen. Gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden brengen specifieke risico's met zich mee voor arbeidsveiligheid en omgevingsveiligheid. Binnen de diverse wet- en regelgeving is er de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE)-regeling, die is opgenomen in het Arbeidsomstandig­ hedenbesluit.

 

 

Als er bij ARIE-bedrijven iets misgaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Om ook bij deze bedrijven zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk  te beperken, gelden voor hen in grote lijnen dezelfde regels als voor bedrijven die onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) 2015 vallen. De herziene ARIE-regeling, die per 1 januari 2023 is ingegaan, gaat waarschijnlijk gelden voor een deel van de leden van Vereniging ION. In onze branche zal het vooral gaan om onder andere galvaniseer- en anodiseerbaden, beitsbaden, sterk alkalisch ontvettingsbaden en producten die organische oplosmiddelen bevatten.

Bedrijven moeten zelf controleren of de ARIE-regeling voor hen van toepassing is. Dit doen zij door te inventariseren welke (categorieën) gevaarlijke stoffen zij in huis hebben - of kunnen hebben - en in welke hoeveelheden. Deze (categorieën) gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in Bijlage 1

bij de herziene ARIE-regeling. Vervolgens moet worden getoetst of de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden uitkomen. Deze drempelwaarden zijn opgenomen in Bijlage I deel I en Il bij de herziene ARIE-regeling.

Komen de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden uit? Dan is het bedrijf ARIE-plichtig.
De bedrijven die ARIE-plichtig zijn, moeten zich melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit kan via deze website: www. nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/ bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen­ en-certificering/arie-bedrijf-melden

Komen de hoeveelheden gevaarlijke stoffen niet boven de drempelwaarden uit? Dan Is het bedrijf niet-ARIE-plichtig.
Let op: het bedrijf moet de sommatieregel toepassen die is opgenomen in Bijlage 1 deel 111 bij de herziene ARIE-regeling. Voor alle (categorieën) gevaarlijke stoffen binnen het bedrijfworden de fracties (hoe­ veelheid gedeeld door de drempelwaarde) bij elkaar opgeteld. Als de som van de fracties meer dan 1 is, valt de vestiging ook onder de ARIE-regeling.

Om te voldoen aan de wettelijke regels dient een ARIE-plichtig bedrijf onder meer:

  • Een veiligheidsbeheersysteem op te stellen op basis van geïnventariseerde scenario's voor incidenten.
  • Een preventiebeleid te hebben om zware ongevallen te voorkomen.
  • Noodplannen te hebben ter voorbereiding op eventuele incidenten.

Als een bedrijf momenteel al ARIE-plichtig is, moet het bedrijf ook vanaf 1 januari 2023 aan de herziene ARIE-regeling voldoen, met uitzondering van het opstellen van scenario's en een noodplan. Er worden bij deze bedrijven reguliere inspecties uitgevoerd. Wordt het bedrijf onder de herziene regeling voor het eerst ARIE­ plichtig, dan geldt een overgangstermijn van een jaar. In dit jaar kan het bedrijf de verplichtingen uit de ARIE-regeling implementeren. Bij deze bedrijven richten inspecties zich in het eerste jaar vooral op voorlichting.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen