Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Aannemer ook voor ontwerp van dijkversterking Buggenum aan zet

Zaterdag, 16 september 2023 04:06
Aannemer ook voor ontwerp van dijkversterking Buggenum aan zet

Aannemerscombinatie Ploegam BV en Dura Vermeer BV is definitief de aannemer voor de dijkversterking Buggenum. Alvorens de uitvoering van de dijkversterking plaatsvindt, gaat de aannemer eerst aan de slag met het afronden van het ontwerp.

 

 

Aannemerscombinatie Ploegam BV en Dura Vermeer BV gaat voor dit project samenwerken onder de naam Dijkzone Alliantie Buggenum. Dijkversterking Buggenum bevindt zich nog in de planuitwerkingsfase. Nog enkele keuzes moeten worden gemaakt voordat het ontwerp verder kan worden uitgewerkt tot een Ontwerp Projectbesluit waar eenieder op kan reageren. Voorbeelden zijn een gesloten grondbalans met het afgraven van de langsdam, het combineren van de spoordijk met een waterkerende dijk en het inpassen van nieuwe aanlegplaatsen voor recreatieboten. Waterschap Limburg heeft voor een vroege marktbenadering gekozen om de uitvoeringskennis en -kunde van de aannemer zo vroeg mogelijk te betrekken in het ontwerp.

Jeroen Achten, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg: “Door de uitdagingen  in het ontwerp al in een vroeg stadium met de aannemer op te pakken, maken we gebruik van hun expertise en komen we tot een goed uitvoerbaar ontwerp met een realistische risicoverdeling en prijs voor het werk. Samen zorgen wij ervoor dat Buggenum ook in de toekomst beschermd is tegen de kracht van hoogwater van de Maas.”

De heren Jan Willem Bruining, directeur Dura Vermeer regio Zuid Oost, en Gijs Ploegmakers, algemeen directeur Ploegam van Dijkzone Alliantie Buggenum: “We zijn bijzonder verheugd om dit project uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan onze projectenlijst toe te mogen voegen. We zijn blij dat we onze expertise in kunnen zetten voor de dijkversterking Buggenum. Door eerst samen aan het ontwerp te werken komen we tot een uitvoerbaar ontwerp met de minste risico’s voor alle partijen, waarbij we duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.”

De opgave in Buggenum
Het huidige dijktraject in Buggenum bestaat voor het grootste deel uit een groene kering en is 1,3 kilometer lang. Het deel bij de haven en voor het dorp is een steile dijk bekleed met gras. Hier is weinig ruimte voor de dijkversterking. Ook ligt er een coupure. De dijk ligt in een gebied met natuur en landschappelijke en cultuurhistorische waarden en is afgekeurd op hoogte, piping* en stabiliteit.Bij de dijkversterking wordt de dijk aangesloten op hoge grond. Hiervoor wordt circa 1.600 meter nieuwe dijk aangelegd aan de noordzijde van Buggenum. Vanaf de Dorpsstraat tot de hoge grond ter hoogte van de Spirwitweg. En aan de zuidzijde van het spoor (terrein OML) wordt parallel aan het spoor circa 540 meter nieuwe dijk aangelegd.

Eerst ontwerpen
Het voorkeursalternatief bestaat uit drie deelgebieden: Arixweg-Groeneweg, Groeneweg-Dorpsstraat en Koelwaterkanaal-spoordijk-Berikstraat. Op diverse plekken ligt er nog een ontwerpvraagstuk. Bijvoorbeeld bij de spoordijk, het koelwaterkanaal en de hoek Groeneweg-Dorpsstraat vanwege het vereiste behoud van winterbed. Dit is één van de eerste activiteiten die het waterschap samen met Dijkzone Alliantie Buggenum na de zomer gaat uitwerken. De omgeving wordt hierbij betrokken. Ook wordt rond deze zomer al gestart met de grondverwerving.

Vervolg
Naar verwachting is het ontwerp in het najaar van 2024 definitief en uitgewerkt in een Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet. Mensen kunnen hier op reageren met een zienswijze en later bij het Definitief Projectbesluit met een beroep. De uitvoering van de dijkversterking start naar verwachting eind 2025. De planning is dat Buggenum in 2027 hoogwaterveilig is op basis van de huidige wettelijke veiligheidsniveau.

Heleen Wijers, wethouder gemeente Leudal: “Met de hoogwater situatie van juli 2021 nog op het netvlies zijn we verheugd dat, met een aannemer aan boord, het ontwerp kan worden afgemaakt zodat eind 2025 daadwerkelijk met de uitvoering buiten kan worden gestart. Ook belangrijk is de communicatie hierover met de omgeving en dat inwoners hier actief bij betrokken zijn.”

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Dijkversterking Buggenum is onderdeel van het landelijke
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.

*: Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken. Hierbij stroomt water via een zandlaag onder een dijk door en komt achter de dijk weer omhoog. Hierdoor kan een wel ontstaan. Na verloop van tijd kan het water zand meevoeren en begint er een kanaal (pipe) onder de dijk te ontstaan. Als dit proces langer doorgaat, vormt zich een doorgaande verbinding tussen het buitenwater en het achterland en kan bij uitslijting van het kanaal de dijk instorten.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen