Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Onderzoek naar perceptieverschillen in complexe onderhoudsprojecten

Woensdag, 25 januari 2017 10:16
Onderzoek naar perceptieverschillen in complexe onderhoudsprojecten

Samenwerking tussen NVDO Sectie Suto en TU/e
Het uitbesteden van activiteiten die niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoren, heeft de laatste decennia een grote vlucht genomen. Traditionele productiebedrijven hebben grote delen van hun productie en ontwikkeling uitbesteed en hebben zich ontwikkeld tot ketenregisseur.

Ditzelfde is waarneembaar in de onderhoudssector waar grote bedrijven zich richten op (langdurige) uitvoering van complexe, geïntegreerde onderhoudsprojecten. Maar, ook andere sectoren zoals de overheidssector en IT-industrie kennen een hoge mate van uitbesteding. Als gevolg van uitbesteding worden bedrijven in steeds sterkere mate afhankelijk van leveranciers. Niet alleen in termen van kosten, maar ook in termen van het realiseren van duurzaamheids- en innovatie-ambities. Traditioneel hebben contractuele aspecten en risicomanagement in uitbestedingsrelaties veel aandacht. Echter, op grond van teleurstellende ervaringen in complexe uitbestedingsprojecten, verschuift de aandacht van ‘contractual governance’ geleidelijk naar ‘relational governance’. Complexe uitbestedingsprojecten vereisen naast een duidelijk contract evenzeer een goede samenwerking en verstandhouding tussen partijen.

Hoe dit relational governance (vertrouwen, informatie-uitwisseling, betrokkenheid) ontstaat of verdwijnt in uitbestedingsrelaties, is echter een vraag die onbeantwoord blijft. Hoewel relational governance wordt verbonden aan het hebben van gezamenlijke doelen en normen in de literatuur, zien we vaak dat samenwerkende partijen door verschillende achtergronden, belangen en interesses ook verschillende percepties hebben. Deze percepties hebben betrekking op de uitkomsten van de samenwerking en de wijze waarop deze uitkomsten (moeten) worden verkregen. Perceptieverschillen veroorzaken conflicten en beschadigen het vertrouwen tussen de samenwerkende partijen en zijn daarmee van grote invloed op de uitkomsten van een project.

Vanuit de Technische Universiteit Eindhoven wordt onderzoek gedaan naar perceptieverschillen tussen samenwerkende partijen. In het aan het promotietraject voorgaande afstudeeronderzoek is gebleken dat op een groot aantal relatiefactoren perceptieverschillen aanwezig kunnen zijn en dat deze de relational governance in de samenwerking tussen partijen negatief beïnvloeden.

De Perceptiemeter
Op basis van tot nu toe behaalde resultaten is een instrument ontwikkeld dat perceptieverschillen tussen samenwerkende partijen kan meten: de zogenaamde ‘Perceptiemeter’. Dit instrument is bruikbaar in (grote) projecten waar aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde meerdere medewerkers (4 of meer) betrokken zijn op verschillende niveaus (strategisch, tactisch, operationeel) in de samenwerking tussen de bedrijven. Wanneer medewerkers aan beide zijden de vragenlijst in het instrument hebben ingevuld verschaft het instrument een rapport dat weergeeft op welke aspecten in een samenwerking verschillende percepties zijn tussen beide partijen. Dit rapport is niet het einddoel, maar het begin van een reeks conversaties waarin percepties worden uitgelegd, partijen nader tot elkaar kunnen komen en vertrouwen zich kan ontwikkelen.

Operationalisatie
Het gebruik van de perceptiemeter is zo eenvoudig mogelijk te houden en de stappen zijn beschreven. De projectleider van ofwel de opdrachtgever of opdrachtnemer kan online
www.perceptiemeter.nl het perceptiemeter-onderzoek starten. Hierin geeft de projectleider aan welke medewerkers van de opdrachtgever maar ook van de opdrachtnemer betrokken zijn in de samenwerking en daarmee geschikt zijn voor het invullen van de enquête. Wanneer alle geselecteerde deelnemers zijn opgegeven, wordt een uitnodiging met link en code verstuurd naar alle medewerkers die door de projectleider zijn gespecificeerd. Via deze link en met de code kunnen de medewerkers ‘inloggen’ en de enquête invullen. Deze gegevens worden in het systeem opgeslagen en wanneer alle medewerkers de enquête hebben ingevuld (of wanneer twee weken zijn verstreken) zal een kort en bondig rapport (van één pagina) gegenereerd worden op basis van de beschikbare gegevens. Dit rapport wordt verstuurd aan alle deelnemers.


De stappen die worden doorlopen in het gebruik van de perceptiemeter

Coöperatie
In gesprekken tussen de NVDO Sectie Suto en de TU/e is uitgesproken dat voorgenoemde problematiek herkend wordt en dat het instrument dat is ontwikkeld nuttig is voor NVDO-leden. Het instrument wordt aangeboden om te gebruiken in samenwerking met leveranciers (en klanten) in onderhoudsprojecten. Wanneer onduidelijkheden bestaan over de perceptiemeter en het gebruik hiervan kan ir. H.J.C. van der Krift benaderd worden voor ondersteuning.
H.J.C.v.d.Krift@tue.nl / 06-31530368

Een waarschuwing is op zijn plaats: indien opdrachtgever en opdrachtnemer voor de eerste keer hun perceptieverschillen in kaart brengen, kan dit behoorlijke discrepanties in wederzijdse beelden zichtbaar maken. In plaats van dan de wederpartij hierover te veroordelen, is het zaak in geval van grote verschillen de partner hierover te bevragen. Wat verklaart zijn zienswijze op de gang van zaken en de samenwerking? Waardoor wordt deze veroorzaakt? De wederzijdse dialoog hierover maakt standpunten tussen partijen duidelijk, leidt tot meer wederzijds begrip en zal ertoe leiden dat partijen in de toekomst meer vanuit een gedeelde visie, dan hun eigen belangen, zullen optrekken.

Succes
De NVDO Sectie Suto wenst u succes met het gebruik van de perpectiemeter. Het gebruik van de perceptiemeter is gratis en wordt u aangeboden door de TU/e. De NVDO heeft geen bemoeienis met eventuele vervolgtrajecten.

Onderwerpen

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten