Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

NVDO Vacature alert; Assetmanager Metro en Tram

Dinsdag, 25 juni 2019 07:49
NVDO Vacature alert; Assetmanager Metro en Tram
De Assetmanager voert het assetmanagement uit van de Metro of Tram infrastructuur. Dit betreft 118 km metro infrastructuur, 227 wissels, 52 stations en haltes, civiele kunstwerken, tractie energievoorziening, ICT systemen en treinbeveiliging, 213 km tramspoor (enkel)spoor met bovenleiding, 650 tramwissels en 471 tramhaltes. De focus van de functie assetmanager Metro of Tram ligt op de sturing van het dagelijks onderhoud en de vervangingsinvesteringen in het jaarplan en meerjarenplannen. Daarnaast geeft de assetmanager Metro of Tram invulling aan de verdere ontwikkeling van de assetmanagement organisatie.


Werkzaamheden

De Assetmanager geeft sturing aan het tactisch assetmanagement van de Metro- en Traminfrastructuur. Het proces van Assetmanagement en de daaraan gekoppelde deelprocessen (als (beleids)uitgangspunt voor het beheer en onderhoud van eigendommen van de gemeente Amsterdam) is gemeentebreed ontwikkeld en geïmplementeerd. Het gemeentelijk kader Assetmanagement is gericht op de ontwikkeling en realisering van een beheer- en onderhoud strategie waarbinnen sprake is van een optimale balans tussen kosten, prestaties en risico’s. Wij vragen minimaal een WO opleiding met technische studierichting.

 

1. Geformuleerde beleidskaders m.b.t. het strategisch, tactisch en operationeel beheer en onderhoud van de bestaande infrastructuur:

- Verricht onderzoek of laat onderzoek verrichten en stelt rapportages en beleidsadviezen op;
- Signaleert relevante ontwikkelingen en adviseert hierover aan asssetowner en management;
- Stelt kaders op m.b.t. beheer en onderhoud en adviseert hierover aan assetowner en management;
- Fungeert als aanspreekpunt betreffende beheeraspecten;
- Draagt zorg voor de besluitvorming en de informatievoorziening van en naar assetowner en management.

2. Geformuleerde kaders m.b.t. het functioneel beheer van de bestaande infrastructuur:

- Verrichten van onderzoek of laat onderzoek verrichten en formuleert de kaders m.b.t. de optimalisering van de bestaande infrastructuur;
- Verzorgt de inbreng van het beheeraspect bij planontwikkeling in de openbare ruimte en infrastructuur;

- Adviseert assetowner in het kader van optimalisatie beheer en onderhoud.

3. Gerealiseerde processen m.b.t. het strategisch beheer en onderhoud:

- Draagt zorgt voor de programmering en realisering van het beheer en onderhoud;
- Geeft sturing aan de diverse processen en op het totale proces (programmering, planning en realisering).

4. Opdrachtgevers rol richting service providers:

- Initieert projecten op basis van de vastgestelde programma’s;
- Verzorgt de contractvorming en de aanbesteding;
- Fungeert naar de opdrachtnemers als (formele) opdrachtgever.

5. De functie wordt gekenmerkt door:

- Zeer complex en omvangrijk areaal; een grote mate van politiek, financieel en maatschappelijk afbreukrisico;
- Multidisciplinair en organisatie breed.


Wij bieden
- Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal €4.022,- en maximaal €5.984,- bruto per maand (salarisschaal 12 of 13 afhankelijk van ervaring en kennis) op basis van 36 uren per week.

- De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.


De organisatie

De eenheid Metro en Tram bestaat uit een afdeling Eigendom en Beheer die verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van de railinfrastructuur. Alle wijzigingen binnen de bestaande railinfrastructuur en (metro)stations en alle nieuwe infrastructuur projecten, worden uitgevoerd door de afdeling Projectencentrum. Onze ambitie is om dé organisatie te zijn voor de realisatie, het beheer en eigenaarschap van een veilig, betrouwbaar, efficiënt en aantrekkelijk metro- en tramnetwerk in Amsterdam. De afdeling Eigendom en Beheer is namens de stad eigenaar en (wettelijk) beheerder van de metro- en traminfrastructuur en stelt deze ter beschikking van de vervoerder. We zorgen voor een veilig, betrouwbaar, betaalbaar en comfortabel metro- en tramnetwerk in Amsterdam. Daartoe stellen we eisen waaraan de infrastructuur moet voldoen. We bekijken het netwerk vanuit de ogen van de vervoerder én de reiziger. Ons doel is reizigers zo prettig mogelijk te vervoeren tegen een optimale prijs.

Wij onderhouden en beheren alle infrastructuur die nodig is om tram en metrovervoer mogelijk te maken. Dit gaat om:

- 117 km me­tro­spoor (en­kel)spoor met stroom­voor­zie­ning (der­de rial)
- 227 me­tro wis­sels;
- 52 me­tro­sta­ti­ons en hal­tes;
- 213 km tram­spoor (en­kel)spoor met bo­ven­lei­ding;
- 650 tram­wis­sels;

- 471 tram­hal­tes.


Wat doet Eigendom en Beheer

- we be­he­ren de in­fra­struc­tuur;
- waar no­dig ver­an­de­ren we de in­fra­struc­tuur; bij­voor­beeld bij nieuw­bouw- en re­no­va­tie­pro­jec­ten. Ook ver­wij­de­ren we in­fra­struc­tuur die niet meer ge­bruikt wordt. Wij zijn hier­bij op­dracht­ge­ver, voor­na­me­lijk rich­ting GVB;

- we stel­len in­fra­struc­tuur ter be­schik­king aan de ver­voer­der en ne­men in­fra­struc­tuur in en uit ge­bruik;

- we zijn ver­gun­ning­ver­le­ner en hand­ha­ver met be­trek­king tot het be­heer (Wet Lo­kaal Spoor);

- we in­no­ve­ren op ge­bied van be­heer en on­der­houd en duur­zaam­heid.


Wij werken nauw samen met onze partners binnen het Amsterdamse OV-systeem: VRA en GVB. Met de reiziger centraal denken we na over betere verbindingen in en om de stad, en bedenken daarbij slimme oplossingen voor efficiënter beheer en onderhoud. Met de komst van de Noord/Zuidlijn tillen we het OV-netwerk - dat drastisch verandert - naar een hoger plan. Achterliggend doel: meer reizigersvervoer en een efficiënter beheer en onderhoud.


Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 7 juli 2019 onder vermelding van Assetmanager - 19050348.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Marc van den Elzen m.elzen@amsterdam.nl of mobiel bereikbaar via 06-23068837.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld, wij hebben de intentie om deze functie zonder tussenkomst van een bureau in te vullen. 


 

Onderwerpen

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen