Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Dijkversterking Den Helder – Den Oever

Donderdag, 27 december 2018 08:18
Dijkversterking Den Helder – Den Oever
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport te onderbouwen wat de veiligheidsproblemen zijn op de verschillende onderdelen van het dijktraject, en wat daarvan de oorzaken zijn. Dan wordt duidelijk of ingrijpende aanpassingen nodig zijn.
De onafhankelijke Commissie M.E.R. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor elk project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval Gedeputeerde Staten van Noord-Holland - besluit over het project. 

Het project
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil de dijk tussen Den Helder en Den Oever versterken, omdat de stabiliteit en de bekleding (op delen van) van de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk onvoldoende is. Eerst worden mogelijke oplossingen voor het veiligheidsprobleem onderzocht en wordt bepaald welke oplossing de voorkeur heeft (verkenningsfase). Daarna wordt de gekozen oplossing uitgewerkt in een projectplan Waterwet of projectbesluit Omgevingswet (planuitwerkingsfase).

Voordat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een besluit nemen, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Noord-Holland heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Het advies
De Commissie adviseert om in het MER-rapport te onderbouwen waar de stabiliteit van de dijken onvoldoende is, en waar de bekleding van de dijken onvoldoende sterk is. Dit is nu nog niet helemaal duidelijk. Het is belangrijke informatie, omdat bij een klein stabiliteitsprobleem minder ingrijpende maatregelen nodig zijn om aan de veiligheidsnormen te voldoen. Als alleen de bekleding van de dijk onvoldoende is, kan dit worden opgelost zonder aanpassing van de hoogte/breedte van de dijk en zonder extra ruimtebeslag.

Ook adviseert de Commissie om bij de afweging van mogelijke oplossingen, naast de technische aspecten al vanaf het begin rekening te houden met omgevingsaspecten als landschap, cultuurhistorie en natuur. Conflicten tussen de technische uitvoering en de omgevingskwaliteit komen dan al vroeg in beeld en de omgevingskwaliteit kan dan mede sturend zijn bij de keuze van de oplossing.

Bron: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER)

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen